Vrijheid op internet


Netrebel gelooft in vrijheid. Wij zijn voorvechters van een wereld waarin iedereen vrijheid kent. In het klein dragen wij daartoe bij door geen vaste contracten en geen gedwongen koppelverkoop te bieden. In het groot hopen wij op een vrijer gebruik van internet waarbij restricties in elke vorm en van elke partij minimaal is.

Vrijheid zou absoluut moeten zijn en zichzelf balans dient te houden. Als richtlijn hanteren wij (vrij) de vier vrijheden van Franklin Roosevelt.

Dat is geen visie voor een verre toekomst. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en generatie.

Omdat deze vrijheden voor een ieder gelden houden ze elkaar in balans. Als voorbeeld het recht van de één op een vrije meningsuiting mag geen angst oproepen bij één ander. Juist op het internet waar zaken exponentieel uitvergroot kunnen worden is het zoeken van die balans essentieel voor een wenselijke samenleving.

Met deze uitgangspunten in gedachten hebben wij een beleid opgesteld om misbruik van de mogelijkheden van het internet op ons netwerk te voorkomen of zelfs te stoppen.

naar boven

Privacystatement


Netrebel vindt privacy belangrijk. Privacy is het recht om met rust gelaten te worden. Om bescherming te krijgen van de persoonlijke levenssfeer. Om te doen wat je wilt zolang dat niet conflicteert met de vrijheden van anderen. Netrebel wil transparant zijn over wat zij doet met informatie over onze klanten.

Onze speerpunten

Minimale klantinformatie klanten

Wij willen zo min mogelijk weten over onze klanten. Juist omdat we onze klanten waarderen willen we niet meer van hen weten dan noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. We slaan de minimale hoeveelheid data op en als als we iets opslaan dat we alleen tijdelijk nodig hebben dan willen we het ook niet langer dan noodzakelijk.

Naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan in sommige gevallen verder. Zie ook het eerste punt.

Bewaarplicht

11 maart 2015 heeft de rechter de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking gesteld. De bewaarplicht maakte inbreuk op de privacy van de Nederlandse burgers en door deze uitspraak kunnen alle providers daar nu mee ophouden. Netrebel slaat geen gegevens op in het kader van de Bewaarplicht. Mede omdat we ook niet geloven in de werking van het bewaren van gegevens. Netrebel voldoet wel aan de op grond van de Telecommunicatiewet gestelde tapverplichtingen.

naar boven

Cookies


De website van netrebel maakt gebruik van cookies om je bezoek aan onze site te analyseren (webstatistieken) en om de site beter te kunnen laten functioneren, bijvoorbeeld door je automatisch te kunnen doorsturen naar je account inlog pagina's. Dat gebeurt volledig anoniem.

Anders dan de webstatistieken bewaren we geen data over je gedrag. We hebben één uitzondering. We maken gebruik van Google Analytics. Hiervoor gelden de volgende privacy bepalingen. http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Onze cookies vallen daarmee onder de uitzondering in de wet. De Telecommunicatiewet geeft uitzonderingen op de regel dat er informatie moet worden gegeven en toestemming moet worden gevraagd. De uitzonderingen gelden voor:

naar boven

Netneutraliteit


Netrebel is volledig netneutraal. Niet alleen omdat het moet. Maar ook omdat we echt geloven dat de rol van een provider is om een zo hoogwaardig mogelijk netwerk te leveren waarover alle partijen diensten kunnen leveren zonder partijen voor te trekken. Zodat iedereen het internet kan gebruiken zoals hij of zij wil, zonder opgelegde beperkingen. Lees meer op de website van de Autoriteit Consument & Markt.

naar boven

Abuse / internetmisbruik


De term abuse staat voor internetmisbruik. Netrebel helpt abonnees met een abuse-probleem (zoals een virus, trojan of spam) waarmee ze zichzelf en anderen - veelal onbedoeld - overlast bezorgen.

We maken onderscheid tussen twee soorten misbruik:

Onbewust misbruik

Klanten die gebruik maken van computers met slechte beveiliging of onveilig internet gedrag tonen kunnen last krijgen van kwaadaardige software die de controle over de computer overneemt. De eigenaar van de computer merkt hier in veel gevallen niets van. Lees meer op veiliginternetten.nl

Als onnatuurlijk gedrag van computers op ons netwerk wordt bespeurd, denk aan versturen van grote hoeveelheden spam en fungeren in een botnet, kan netrebel de computer in quarantaine te plaatsen. Binnen deze omgeving kan een klant, op een voor alle partijen veilige manier, problemen op de computer(s) oplossen.

Bewust misbruik

Daarnaast kan het voorkomen dat netrebel klanten bewust misbruik maken van hun vrijheid op het internet. Als dit botst met de fundamentele vrijheden van anderen zullen we hier tegen optreden. We willen echter altijd zeer zorgvuldig zijn in onze afwegingen over wanneer een gebruiker de grens over gaat.

Voorbeelden van bewust misbruik zijn:

Bewust misbruik kan resulteren in het buiten dienst stellen van de internetverbinding.

Melding doen van (bewust) misbruik

Als je van mening bent dat een netrebel klant bewust misbruik maakt van het internet hebben wij, afhankelijk van het type misbruik, verschillende manieren om dit te melden.

Kijk altijd eerst bij Ripe of het IP adres inderdaad een klant van netrebel betreft.

Om een melding van abuse (internetmisbruik) goed te kunnen onderzoeken, hebben wij alle informatie nodig die beschikbaar is.

Hieronder vind je per soort abuse de informatie die nodig is bij het onderzoek. Door de grote hoeveelheid e-mail die naar misbruik@netrebel.nl gestuurd wordt kunnen wij je, indien nodig, niet altijd persoonlijk terugmailen met het verzoek om meer informatie.

Wij ontvangen alle gegevens bij voorkeur in normaal tekstformaat, ook wel platte tekst genoemd. Plaatjes en opgemaakte documenten (GIF, JPEG, Word, HTML, RTF, etc.) nemen we niet in behandeling.

Spam, virus-berichten of ander misbruik van e-mail

Stuur de complete header en, mits relevant, de inhoud van het bericht naar misbruik@netrebel.nl. Zorg er in ieder geval voor dat alle zogenaamde 'Received' headers aanwezig en volledig zijn. Dit is belangrijk!

Als het bericht een virus of andere kwaadaardige software bevat stuur ons dan een link via een dienst als WeTransfer met de software in een .ZIP file

Poortscans en hackpogingen

Ondervindt je overlast van poortscans of hackpogingen die worden uitgevoerd door een klant van netrebel? Meld dit bij ons. Jouw informatie is van groot belang.

Stuur ons zoveel mogelijk informatie, zoals de relevante stukken logfiles van firewall- en/of scandetector-programma's. Stuur alleen het relevante gedeelte van je logfile met minimaal de volgende informatie:

Copyright schending of verboden content

Netrebel heeft een procedure melding copyright schending of verboden content. De procedure melding copyright schending of verboden content is gericht op het anoniem bemiddelen tussen verzoeker en gedaagde (informatie aanbieder).

Netrebel heeft met deze procedure richting willen geven aan het tegengaan van structureel misbruik. Waarbij gekozen is voor een proces waarbij de rechten van alle partijen op gelijke waarde wordt geschat. Voor alle eisen die buiten de procedure vallen is een gerechtelijke uitspraak vereist.

Kinderporno

Voor zaken rondom kinderporno schakelen wij direct Meldpunt Kinderporno in. Volg de onderstaande procedure om mogelijke kinderporno direct aan te geven. Meld (mogelijke) kinderporno direct door te mailen naar info@meldpunt-kinderporno.nl voor een snelle en correcte afhandeling.

Het Meldpunt ontvangt de melding en stuurt automatisch een ontvangstbevestiging en een volgnummer aan de melder. Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding waarbij gekeken wordt of het materiaal voldoet aan artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is, wordt overleg gepleegd met de Dienst Recherche. Als de melding strafbaar blijkt te zijn dan zal het Meldpunt aangifte doen bij de Dienst Recherche van het KLPD. Het Meldpunt zal geen naam of andere gegevens van de melder doorgeven.

Indien het materiaal niet vanuit Nederland verspreid wordt, zal het Meldpunt de informatie doorgeven aan een ander meldpunt waarmee binnen INHOPE (het Europees samenwerkingsverband van meldpunten) samengewerkt wordt. Indien er geen samenwerkingspartner in het betreffende land aanwezig is, zal de informatie worden doorgegeven aan de Dienst Recherche zodat deze via Interpol of op een andere wijze de zaak kan afhandelen. Het meldpunt informeert (indien mogelijk) de melder over de afhandeling.

Meldingen over kinderporno moeten voldoen aan de volgende criteria:

Onderstaande onderwerpen voldoen niet aan bovenstaande criteria:

Kijk voor meer informatie op meldpunt-kinderporno.nl.

Overig misbruik

Als je misbruik wilt melden bovenstaande categorieën valt, vul dan het ons formulier melding copyright schending of verboden content. Hierin staan een ruimer aantal misbruik mogelijkheden aangegeven dan op deze site.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over het misbruik

Omschrijf de aard en inhoud van het misbruik. Voeg de onderstaande informatie toe:

naar boven