Vrijheid op internet


Netrebel gelooft in vrijheid. Wij zijn voorvechters van een wereld waarin iedereen vrijheid kent. In het klein dragen wij daartoe bij door geen vaste contracten en geen gedwongen koppelverkoop te bieden. In het groot hopen wij op een vrijer gebruik van internet waarbij restricties in elke vorm en van elke partij minimaal is.

Vrijheid zou absoluut moeten zijn en zichzelf balans dient te houden. Als richtlijn hanteren wij (vrij) de vier vrijheden van Franklin Roosevelt.

 • Vrijheid van spreken en mening - overal en altijd.
 • Vrijheid van eigen overtuiging en denkbeelden - overal en altijd.
 • Vrijwaring van gebrek - waarbij het voor iedereen mogelijk moet zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen.
 • Vrijwaring van angst - waarbij niemand in angst hoeft te leven door uitingen of daden van anderen.

Dat is geen visie voor een verre toekomst. Het is een duidelijk omschreven basis voor een soort wereld die bereikbaar is in onze eigen tijd en generatie.

Omdat deze vrijheden voor een ieder gelden houden ze elkaar in balans. Als voorbeeld het recht van de één op een vrije meningsuiting mag geen angst oproepen bij één ander. Juist op het internet waar zaken exponentieel uitvergroot kunnen worden is het zoeken van die balans essentieel voor een wenselijke samenleving.

Met deze uitgangspunten in gedachten hebben wij een beleid opgesteld om misbruik van de mogelijkheden van het internet op ons netwerk te voorkomen of zelfs te stoppen.

naar boven

Privacystatement


Netrebel vindt privacy belangrijk. Privacy is het recht om met rust gelaten te worden. Om bescherming te krijgen van de persoonlijke levenssfeer. Om te doen wat je wilt zolang dat niet conflicteert met de vrijheden van anderen. Netrebel wil transparant zijn over wat zij doet met informatie over onze klanten.

Onze speerpunten

 • Zo min mogelijk persoonsgegevens hebben van onze klanten
 • Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Transparantie
 • Veilige een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens
 • Zorgvuldigheid ten aanzien van gegevensverstrekking aan justitie
 • Geen bewaarplicht

Minimale klantinformatie klanten

Wij willen zo min mogelijk weten over onze klanten. Juist omdat we onze klanten waarderen willen we niet meer van hen weten dan noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. We slaan de minimale hoeveelheid data op en als als we iets opslaan dat we alleen tijdelijk nodig hebben dan willen we het ook niet langer dan noodzakelijk.

Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan in sommige gevallen verder. Zie ook het eerste punt.

Bewaarplicht

11 maart 2015 heeft de rechter de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking gesteld. De bewaarplicht maakte inbreuk op de privacy van de Nederlandse burgers en door deze uitspraak kunnen alle providers daar nu mee ophouden. Netrebel slaat geen gegevens op in het kader van de Bewaarplicht. Mede omdat we ook niet geloven in de werking van het bewaren van gegevens. Netrebel voldoet wel aan de op grond van de Telecommunicatiewet gestelde tapverplichtingen.

naar boven

Cookies


De website van netrebel maakt gebruik van cookies om je bezoek aan onze site te analyseren (webstatistieken) en om de site beter te kunnen laten functioneren, bijvoorbeeld door je automatisch te kunnen doorsturen naar je account inlog pagina's. Dat gebeurt volledig anoniem.

Anders dan de webstatistieken bewaren we geen data over je gedrag. We hebben één uitzondering. We maken gebruik van Google Analytics. Hiervoor gelden de volgende privacy bepalingen: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Onze cookies vallen daarmee onder de uitzondering in de wet. De Telecommunicatiewet geeft uitzonderingen op de regel dat er informatie moet worden gegeven en toestemming moet worden gevraagd. De uitzonderingen gelden voor:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die nodig zijn omdat de website of de gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert.
 • Analytische cookies: analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om inzicht te geven in de kwaliteit of effectiviteit van een website.

  Voorwaarde voor deze uitzondering is dat de cookie geen of slechts weinig gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website heeft.

naar boven

Netneutraliteit


Netrebel is volledig netneutraal. Niet alleen omdat het moet. Maar ook omdat we echt geloven dat de rol van een provider is om een zo hoogwaardig mogelijk netwerk te leveren waarover alle partijen diensten kunnen leveren zonder partijen voor te trekken. Zodat iedereen het internet kan gebruiken zoals hij of zij wil, zonder opgelegde beperkingen. Lees meer op de website van de Autoriteit Consument & Markt.

naar boven

Abuse / internetmisbruik


De term abuse staat voor internetmisbruik. Netrebel helpt abonnees met een abuse-probleem (zoals een virus, trojan of spam) waarmee ze zichzelf en anderen - veelal onbedoeld - overlast bezorgen.

We maken onderscheid tussen twee soorten misbruik:

 • Onbewust misbruik
 • Bewust misbruik

Onbewust misbruik

Klanten die gebruik maken van computers met slechte beveiliging of onveilig internet gedrag tonen kunnen last krijgen van kwaadaardige software die de controle over de computer overneemt. De eigenaar van de computer merkt hier in veel gevallen niets van. Lees meer op veiliginternetten.nl

Als onnatuurlijk gedrag van computers op ons netwerk wordt bespeurd, denk aan versturen van grote hoeveelheden spam en fungeren in een botnet, kan netrebel de computer in quarantaine te plaatsen. Binnen deze omgeving kan een klant, op een voor alle partijen veilige manier, problemen op de computer(s) oplossen.

Bewust misbruik

Daarnaast kan het voorkomen dat netrebel klanten bewust misbruik maken van hun vrijheid op het internet. Als dit botst met de fundamentele vrijheden van anderen zullen we hier tegen optreden. We willen echter altijd zeer zorgvuldig zijn in onze afwegingen over wanneer een gebruiker de grens over gaat.

Voorbeelden van bewust misbruik zijn:

 • Het versturen van ongevraagde commerciële boodschappen (spam) naar gebruikers of nieuwsgroepen.
 • Het onder valse voorwendselen proberen te ontfutselen van inlog- of bankgegevens (phishing).
 • Het plaatsen of ruimte bieden aan illegaal materiaal zoals: kinderporno, discriminatie, etc.
 • Het binnendringen op systemen van derden (hacken) of het doen van pogingen daartoe.

Bewust misbruik kan resulteren in het buiten dienst stellen van de internetverbinding.

Melding doen van (bewust) misbruik

Als je van mening bent dat een netrebel klant bewust misbruik maakt van het internet hebben wij, afhankelijk van het type misbruik, verschillende manieren om dit te melden.

Kijk altijd eerst bij Ripe of het IP adres inderdaad een klant van netrebel betreft.

Om een melding van abuse (internetmisbruik) goed te kunnen onderzoeken, hebben wij alle informatie nodig die beschikbaar is.

Hieronder vind je per soort abuse de informatie die nodig is bij het onderzoek. Door de grote hoeveelheid e-mail die naar misbruik@netrebel.nl gestuurd wordt kunnen wij je, indien nodig, niet altijd persoonlijk terugmailen met het verzoek om meer informatie.

Wij ontvangen alle gegevens bij voorkeur in normaal tekstformaat, ook wel platte tekst genoemd. Plaatjes en opgemaakte documenten (GIF, JPEG, Word, HTML, RTF, etc.) nemen we niet in behandeling.

Spam, virus-berichten of ander misbruik van e-mail

Stuur de complete header en, mits relevant, de inhoud van het bericht naar misbruik@netrebel.nl. Zorg er in ieder geval voor dat alle zogenaamde 'Received' headers aanwezig en volledig zijn. Dit is belangrijk!

Als het bericht een virus of andere kwaadaardige software bevat stuur ons dan een link via een dienst als WeTransfer met de software in een .ZIP file

Poortscans en hackpogingen

Ondervindt je overlast van poortscans of hackpogingen die worden uitgevoerd door een klant van netrebel? Meld dit bij ons. Jouw informatie is van groot belang.

Stuur ons zoveel mogelijk informatie, zoals de relevante stukken logfiles van firewall- en/of scandetector-programma's. Stuur alleen het relevante gedeelte van je logfile met minimaal de volgende informatie:

 • Het tijdstip tot op de seconde nauwkeurig, indien beschikbaar de tijdzone van een NTP-gesynchroniseerde klok
 • Source IP adres en source poort
 • Destination IP adres en destination poort
 • Gebruikte protocol
 • Verstuurde of ontvangen data (als het een virus of andere kwaadaardige software betreft stuur ons dan een link via een dienst als WeTransfer met de software in een .ZIP file)

Copyright schending of verboden content

Netrebel heeft een procedure melding copyright schending of verboden content. De procedure melding copyright schending of verboden content is gericht op het anoniem bemiddelen tussen verzoeker en gedaagde (informatie aanbieder).

Netrebel heeft met deze procedure richting willen geven aan het tegengaan van structureel misbruik. Waarbij gekozen is voor een proces waarbij de rechten van alle partijen op gelijke waarde wordt geschat. Voor alle eisen die buiten de procedure vallen is een gerechtelijke uitspraak vereist.

 • STAP 1

  Verzoeker verzoekt netrebel tot blokkeren van toegang tot informatie die extern bereikbaar is op het netrebel netwerk. Dit verzoek moet worden gedaan middels dit formulier. Het formulier moet compleet en naar waarheid ingevuld zijn.

 • STAP 2

  Netrebel doet een quick scan op de mate waarin het verzoek compleet is en correct is ingevuld. Vervolgens toetst netrebel de aangeleverde feiten en bewijzen aan de hand van de wet en rechtelijke uitspraken. Verzoeker ontvangt bericht over de uitkomst van deze stap.

 • STAP 3

  Indien het verzoek de toets doorstaat wordt de gedaagde (informatie aanbieder) op de hoogte gebracht (via het bij ons bekende email adres) van de feiten en bewijzen met het verzoek zelf actief het aanbieden van de gewraakte informatie te beëindigen binnen twee weken. Verzoeker ontvangt bericht over deze stap. Indien de gedaagde voldoet aan de gevraagde stop is hiermee de procedure afgerond.

 • STAP 4

  Indien de gedaagde niet zelfstandig is gestopt met het aanbieden van de gewraakte informatie kan verzoeker een herhaal verzoek indienen.

 • STAP 5

  Netrebel zal gedaagde wederom op de hoogte brengen en hem een termijn bieden van 2 weken waaraan gedaagde zelfstandig aan het verzoek moet voldoen. Verzoeker ontvangt bericht over deze stap. Indien de gedaagde voldoet aan de gevraagde stop is hiermee de procedure afgerond. Indien niet is gestopt met het aanbieden van de informatie kan netrebel na twee weken overgaan tot het blokkeren van de bedoelde informatie.

 • STAP 6

  Indien na stap 5 nog niet is voldaan aan het verzoek kan verzoeker netrebel verzoeken de informatie actief te blokkeren. netrebel zal dit verzoek in principe honoreren tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Zowel verzoeker als gedaagde zullen op de hoogte worden gebracht van de blokkering.

 • Tot slot

  Zoals gezegd hecht netrebel groot belang aan de vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid van informatie en privacy. netrebel behoudt zich te allen tijde het recht voor niet tot blokkering van de bedoelde informatie over te gaan. Netrebel behoudt zich het recht voor in alle gevallen te verlangen dat een rechterlijke uitspraak wordt verkregen alvorens het verzoek nader in behandeling wordt genomen. Netrebel behoudt zich ook overigens uitdrukkelijk alle rechten voor. De verzoeker vrijwaart netrebel, voor het geval netrebel het verzoek tot blokkering honoreert, voor iedere aanspraak van derden, in verband met de blokkering. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die netrebel lijdt of maakt in verband met zulk een aanspraak. ?

  Download het formulier Melding copyright schending of verboden content

Kinderporno

Voor zaken rondom kinderporno schakelen wij direct Meldpunt Kinderporno in. Volg de onderstaande procedure om mogelijke kinderporno direct aan te geven. Meld (mogelijke) kinderporno direct door te mailen naar info@meldpunt-kinderporno.nl voor een snelle en correcte afhandeling.

Het Meldpunt ontvangt de melding en stuurt automatisch een ontvangstbevestiging en een volgnummer aan de melder. Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding waarbij gekeken wordt of het materiaal voldoet aan artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is, wordt overleg gepleegd met de Dienst Recherche. Als de melding strafbaar blijkt te zijn dan zal het Meldpunt aangifte doen bij de Dienst Recherche van het KLPD. Het Meldpunt zal geen naam of andere gegevens van de melder doorgeven.

Indien het materiaal niet vanuit Nederland verspreid wordt, zal het Meldpunt de informatie doorgeven aan een ander meldpunt waarmee binnen INHOPE (het Europees samenwerkingsverband van meldpunten) samengewerkt wordt. Indien er geen samenwerkingspartner in het betreffende land aanwezig is, zal de informatie worden doorgegeven aan de Dienst Recherche zodat deze via Interpol of op een andere wijze de zaak kan afhandelen. Het meldpunt informeert (indien mogelijk) de melder over de afhandeling.

Meldingen over kinderporno moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Er moet sprake zijn van kinderporno zoals bedoeld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om: "Afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand betrokken is die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt."
 • Er moet sprake zijn van openbare verspreiding op het internet.

Onderstaande onderwerpen voldoen niet aan bovenstaande criteria:

 • Verspreiding via één-op-één e-mail
 • Erotische verhalen waarbij kinderen betrokken zijn
 • Algemene pornografie, waarbij geen kinderen betrokken zijn

Kijk voor meer informatie op meldpunt-kinderporno.nl.

Overig misbruik

Als je misbruik wilt melden bovenstaande categorieën valt, vul dan het ons formulier melding copyright schending of verboden content. Hierin staan een ruimer aantal misbruik mogelijkheden aangegeven dan op deze site.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over het misbruik

Omschrijf de aard en inhoud van het misbruik. Voeg de onderstaande informatie toe:

 • De datum waarop het misbruik heeft plaatsgevonden
 • Het exacte tijdstip, inclusief de gebruikte tijdzone (bijv. GMT+2) van een NTP-gesynchroniseerde klok
 • Het door de misbruiker gebruikte IP adres.

naar boven